Statut Fundacji

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja KDM zwana dalej “Fundacją”, ustanowiona przez Kościół dla Miasta Krakowa, w imieniu którego działa
pastor Zbigniew Marzec, zwany dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym dnia 21.04.2021 roku przez notariusza Bartłomieja Manię z Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Mania, Gabriela Piotrowska s.c., ul. Starowiślna 34/6, 31-032 Kraków, NIP 6762583003, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja jako osoba prawna może w szczególności:

a. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
b. nabywać i zbywać posiadany majątek,
c. być stroną umów,
d. przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
e. występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

3. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony. Fundacja prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności.

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest Kraków.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może używać odznak i pieczęci z nazwą Fundacji oraz jej adresem. Nazwa i symbole Fundacji, w tym logotyp oraz wszelkie elementy systemu identyfikacji zewnętrznej Fundacji korzystają z ochrony prawnej.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

1. Cele Fundacji:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w kraju i za granicą;
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępcze, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin adopcyjnych;
c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) działalność charytatywna;
e) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
m) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
n) rewitalizacja;
o) prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną;
p) umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych, w tym współpracy z administracją publiczną;
q) prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej;
r) propagowanie aktywnego stylu życia, sportu i rekreacji;
s) rozwijanie świadomości ekologicznej;
t) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia kobiet na każdym etapie życia;
u) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
v) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele w formie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

a) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów oraz konferencji i imprez edukacyjnych i kulturalnych;
b) prowadzenie zajęć i spotkań, grup wsparcia dla rodzin, w tym rodzin adopcyjnych, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn oraz osób w wieku emerytalnym;
c) poradnictwo rodzinne, małżeńskie, zawodowe;
d) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
e) organizowanie i udział w imprezach, wyjściach, wyjazdach wypoczynkowych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, integracyjnych;
f) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami fundacji;
g) prowadzenie międzynarodowych projektów w zakresie działalności charytatywnej;
h) współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi;
i) współpraca ze środowiskami chrześcijańskimi oraz organizacjami, w tym też publicznymi, a także podmiotami gospodarczymi;
j) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej;
k) prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej;
l) sprzedaż przedmiotów przekazanych na rzecz Fundacji w formie darowizn, wykonanych przez bezpośrednich beneficjentów Fundacji oraz wykonanych na zlecenie Fundacji.

2. Obie formy działalności pożytku publicznego, nieodpłatna i odpłatna, zgodnie z ust. 1., będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

3. Wszystkie działania Fundacji muszą pozostawać w zgodzie z wartościami wypływającymi z nauczania Pisma Świętego. Fundacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji działań w przypadku, gdy te byłyby niezgodne z wartościami, jakimi kieruje się Fundacja.

4. Fundacja może współdziałać z organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, gminami, krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać i realizować przedsięwzięcia zbieżne z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

5. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, a także przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

6. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.

Rozdział III – Struktura Fundacji

§ 7

1. Władzami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Członkowie władz Fundacji powoływani są uchwałą Fundatora, który dodatkowo może określić funkcję w danej władzy. Członek władz Fundacji może w każdym czasie zostać odwołany uchwałą Fundatora.

3. Członkiem władz Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo we władzy Fundacji wygasa w przypadku:

a) śmierci;
b) pisemnej rezygnacji;
c) odwołania z pełnionej funkcji;
d) spełnienia się przesłanki, o której mowa w ust. 3.

5. Odwołany Członek władzy lub Członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia pozostałym Członkom danej władzy wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych, jak również przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i nośników danych należących do Fundacji.

6. Posiedzenia władz Fundacji oraz głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość, o ile możliwość taka jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dodatkowo dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organu Fundacji wymaga zapewnienia, co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek organu
Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§ 8

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na okres pięcioletniej kadencji.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Niezależnie od uprawnienia Fundatora, określonego w § 7 ust. 2, Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 9

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

3. Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu wskazuje Fundator w uchwale powołującej Zarząd.

§ 10

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetów;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
f) podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu przedmiotowego oraz form organizacyjnych;
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
i) uchwalanie regulaminów;
j) przedstawianie sprawozdań Radzie Fundacji.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. O ile Statut nie stanowi inaczej, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed spotkaniem. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku w terminie uprawnienie do zwołania Zarządu przechodzi na wnioskujących.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w przypadku Zarządu dwuosobowego, wymagana jest jednomyślność Członków Zarządu.
§ 12

1. Do składania oświadczeń woli majątkowych i niemajątkowych, zaciągania zobowiązań majątkowych do 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników upoważnionymi są jednoosobowo każdy członek Zarządu działający samodzielnie w imieniu Fundacji. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wymagane jest oświadczenie dwóch członków Zarządu działających łącznie z zastrzeżeniem, że jeden z członków musi być Prezesem lub Wiceprezesem.

2. Zarząd może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.

§ 13

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Zawieranie umów z członkami Zarządu leży w kompetencji Rady Fundacji. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator w porozumieniu z Radą
Fundacji.

§ 14

1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji.

2. Rada składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływana na pięcioletnią kadencję.

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierani podczas pierwszego posiedzenia.

4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.

6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 15

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
b) wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu;
c) opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności;
d) kontrola sprawozdań finansowych Fundacji;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§ 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady mogą odbywać się częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Fundatora. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni.

4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Każdy członek Rady ma jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w przypadku dwuosobowej Rady, wymagana jest jednomyślność Członków Rady.

5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (listem poleconym, pocztą kurierską, faxem lub e-mailem) jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem głosowania.

Rozdział IV Majątek Fundacji

§ 17

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz składniki majątkowe, w szczególności środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa nabyte w trakcie działania Fundacji.

2. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) zbiórek i imprez publicznych;
d) majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
f) działalności gospodarczej;
g) odsetek bankowych, dywidend i papierów wartościowych.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, chyba że ograniczenia zostaną wprost wyrażone przez osoby przekazujące Fundacji środki finansowe w formach wskazanych powyżej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia, aktywa spadku w sposób niewątpliwy przewyższają długi spadkowe.

5. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

7. Fundacja nie może przyjmować płatności w gotówce o kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) euro.

8. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, z uwzględnieniem przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
• Pozostałe drukowanie 18.12.Z
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
• Produkcja gier i zabawek 32.40.Z
• Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
• Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.91.Z
• Wydawanie książek 58.11.Z
• Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
• Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
• Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.11.Z
• Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
• Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
• Działalność portali internetowych 63.12.Z
• Działalność fotograficzna 74.20.Z
• Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
• Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
• Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z
• Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
• Nauka języków obcych 85.59.A
• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
• Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
• Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
• Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z
• Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z

10. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

11. W razie podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, Fundacja nie będzie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 18

Fundator w drodze uchwały może dokonywać zmian w niniejszym Statucie. Zmiany Statutu mogą dotyczyć wszystkich zapisów, w tym także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

§ 19

1. W Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, zwanych dalej Osobami bliskimi;
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje w sprawach połączenia z inną fundacją podejmuje w uchwale Fundator.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub decyzją Fundatora.

2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Fundator.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. rodziny i polityki społecznej.