Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Fundacji KDM

Fundacja KDM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 04.07.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.02.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

– zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– wersję kontrastową,

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

– skalę szarości,

– jasne tło,

– czytelną czcionkę.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację KDM.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej info@fundacjakdm.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Fundacja powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Fundacja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Fundacja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Nasze placówki:

Budynek na Berka Joselewicza 28

Klub Rodziców na ul. Wizjonerów 2

Pracownia Piastów 22 na Os. Piastów 22

Wszystkie placówki znajdują się na parterze i są całkowicie dostępne dla osób poruszających się na wózku lub o kulach.

Toalety są przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. We wszystkich placówkach w toaletach znajdują się przewijaki.

W placówkach brak opisów w alfabecie Braille’a.

Do każdej placówki można wejść z psem przewodnikiem.

Budynki, w których znajdują się placówki Fundacji KDM nie posiadają własnych parkingów. W okolicy są parkingi miejskie z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Na zajęcia w naszych placówkach obowiązują zapisy. Podczas zapisów każdorazowo informujemy e-mailowo, iż w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami prosimy o przesłanie informacji o ewentualnych potrzebach  z kilkudniowym wyprzedzeniem.