Polityka prywatności

Państwa prywatność i bezpieczeństwo są jednymi z naszych priorytetów. Jest dla nas ważne, by mieli Państwo poczucie odwiedzając naszą stronę lub kontaktując się z Fundacją, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność naszych działań, gwarantując by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla których zostały nam udzielone oraz chronione przed nadużyciami.

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Państwa danych osobowych w naszej Fundacji.

Kim jesteśmy – Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej jest Fundacja KDM z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 28 (kod pocztowy 31-031), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897560 posiadająca NIP: 6762596218 (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”).

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora

 1. Użytkownicy strony internetowej Fundacji (Użytkownik) pozostają anonimowi do chwili, kiedy sami nie zdecydują inaczej, np. poprzez kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
 4. Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej może wiązać się z koniecznością przekazania przez Użytkownika właściwych danych osobowych, np. numeru telefonu bądź adresu mailowego w przypadku kierowania bezpośrednich pytań.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda, stosownie do treści artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (np. udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie), najpóźniej do czasu cofnięcia zgody.
 3. W sprawach danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Fundacją na adres mailowy: info@fundacjakdm.pl
 4. Fundacja jako Administrator danych osobowych Użytkowników dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać poprzez kontakt z Administratorem, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:

a) listownie: ul. Berka Joselewicza 28, 31-031 Kraków;

b) przez e-mail: info@fundacjakdm.pl

Wniosek Użytkownika dotyczący danych osobowych powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej Użytkownik chciałby skorzystać. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Fundacja poinformuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą mailową bądź zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 1. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
 2. Fundacja zapewnia, że dane Użytkownika nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące podwykonawcami Administratora w zakresie usług teleinformatycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych. W pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych nastąpić może wyłącznie w razie zobowiązania Administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, nie podlegają także zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze strony internetowej Fundacji może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 2. Niniejsza informacja dotycząca plików cookies bazuje na opracowaniu chronionym prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. Opracowanie pochodzi ze strony wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej Fundacji i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Fundacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z zakładek strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W ramach Strony internetowej Fundacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a)  „sesyjne” (session cookies);

b)  „stałe” (persistent cookies);

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej Fundacji.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Polityka może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Administrator zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na Stronie Internetowej.